Scroll Top

Säännöt

Turun Liikemiesyhdistys R.Y. säännöt

I Luku
Yhdistyksen tarkoitus, toiminta-ala ja kieli
Yhdistyksen nimenä on Turun Liikemiesyhdistys ry ja sen kotipaikkana Turun kaupunki.
Yhdistyksen tarkoitus on jäseniensä henkisen ja aineellisen edistyksen harrastaminen sekä yleensä paikkakunnan liikesivistyksen kehittäminen.

Tarkoituksensa saavuttaakseen yhdistys voi muun muassa:

a) edistää jäseniensä tietojen kehittämistä opetuksen, luentojen, yritysvierailuiden ja esitelmien kautta;

b) tarjota jäsenilleen kokouksissaan ja iltamissaan tilaisuutta hyvään seuraelämään ja kehittäviin keskusteluihin erityisesti talouselämän kannalta ajankohtaisista ja tärkeistä kehityssuunnista;

c) tukea liiketaloudellista koulutusta ja tutkimusta;

d) edesauttaa yhteyksien luomista ja verkostoitumista jäsenten välillä sekä

e) tehdä yhteistyötä muiden yhdistyksen tarkoitusta edistävien tahojen kanssa.

Yhdistyksen kieli on suomi.

II Luku
Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee liike-elämässä johtavassa asemassa työskentelevä henkilö tai muulla alalla toimiva yhdistyksen tarkoitusta harrastava henkilö, jota vähintään kaksi yhdistyksen varsinaista jäsentä ehdottaa jäseneksi ja johtokunta siksi hyväksyy. Kannattajajäseneksi voi päästä myös oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka täyttää edellä mainitut jäsenyyden edellytykset.

Kunniajäseneksi yhdistykseen voidaan kutsua henkilöitä, jotka erityisellä innolla ja pitkäaikaisella toiminnalla ovat edistäneet yhdistyksen tarkoitusta. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous edellyttäen, että johtokunta on sitä ehdottanut. Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä, mutta kannattajajäsenillä vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jokaisen jäsenen tulee tarkoin noudattaa yhdistyksen sääntöjä. Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset kaikkialla käyttäytymään moitteettomasti.

Jos joku saattaa itsensä aineelliseen pahaan huutoon tai muuten sopimattomasti käyttäytyy, on johtokunta oikeutettu hänet yhdistyksestä erottamaan.

Yhdistys päättää syyskokouksessaan jäsenmaksujen määrästä. Kannattajajäseniltä perittävä jäsenmaksu voi olla suurempi kuin varsinaisten jäsenten jäsenmaksu. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Varsinainen jäsen ja kannattajajäsen, joka on kahtena vuonna jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan johtokunnan päätöksellä katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

III Luku
Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa jäsenten keskuudesta valittu johtokunta, joka toimii yhdistyksen hallituksena ja johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuudesta kymmeneen muuta jäsentä.

10§

Johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syykokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Erovuorossa ovat kulloinkin ne jäsenet, jotka ovat olleet johtokunnassa kaksi vuotta.

Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

11§

Johtokunta voi ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Jos yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, hän hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa johtokunnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä toimii yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana.

12§

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein, kuin asiat vaativat. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä enemmän kuin puolet kaikista johtokunnan jäsenistä on läsnä. Johtokunnan jäsenten ollessa eri mieltä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan äänellä.

13§

Johtokunta, joka toimii yhdistyksen puolesta ja sen nimissä:

a) huolehtii yhdistyksen tarkoitusperien edistämisestä;

b) kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta ilman eri valtakirjaa;

c) vastaa yhdistyksen omaisuuden hoitamisesta;

d) kutsuu yhdistyksen jäsenet kokouksiin ja valmistaa niissä käsiteltävät asiat;

e) järjestää yhdistyksen jäsentilaisuudet ja muut tapahtumat sekä

f) laatii yhdistyksen toimintakertomuksen ja vastaa kirjanpidon hoitamisesta.

Yhdistyksen varallisuutta on hoidettava huolellisesti.

14§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

15§

Johtokunnalle on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus antaa ehdotuksia jättämällä ne johtokunnan puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle.

16§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

IV Luku
Yhdistyksen kokoukset
17§

Kevätkokouksessa, joka pidetään viimeistään maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

a) esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus;

b) esitetään tilintarkastajan lausunto;

c) vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus sekä

d) päätetään johtokunnalle annettavasta  vastuuvapaudesta.

18§

Syyskokouksessa, joka pidetään viimeistään marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

a) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

b) päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä;

c) valitaan jäsenet johtokuntaan erovuorossa olevien sijaan kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi;

d) vahvistetaan johtokunnan laatima seuraavan kalenterivuoden talousarvio;

e) määrätään varsinaisten jäsenten ja kannatajajäsenten jäsenmaksujen suuruus;

f) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

19§

Yhdistyksen kokouksia pidetään niin usein, kuin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä on kokouksen kokoon kutsumista johtokunnalta kirjallisesti pyytänyt. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

20§

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on johtokunnan toimesta lähetettävä kullekkin jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen yhdistyksen jäsenluetteloon ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

21§

Äänestyksissä ratkaistaan asiat yhdenkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi sääntöjen muutoksista ja kunniajäsenten vaaleissa kolmen neljänneksen enemmistöllä (3/4) annetusta äänimäärästä.

V Luku
Sääntöjen muutoksesta ja yhdistystoiminnan lopettamisesta
22§

Päätöstä muutoksista näihin sääntöihin ja yhdistyksen purkamista ei saa tehdä siinä kokouksessa, jossa kysymys on esitetty, vaan vasta seuraavassa kokouksessa, jos kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä muutosta tai purkamista puoltaa.

23§

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat. kun velat on ensin maksettu, johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.